Lapas lietošanas noteikumi
 1. Noteikumos lietotie termini un definējumi

  1. Pārdevējs - UAB „Stiliaus kodas“.
  2. Veikals - interneta veikals „Stiliusbox.lv“.
  3. Pakalpojumi - „Stiliusbox.lv“ skaistumkopšanas kastītes abonements.
  4. Produkti - konkrēti kosmētikas produkti, kas tiek piedāvāti „Stiliusbox.lv“ veikalā.
  5. Klients - persona, kas izmanto interneta veikala „Stiliusbox.lv“ sniegtos Pakalpojumus un piedāvātos
  6. Trešā Puse - juridiskās vai fiziskās personas, kas nav darījuma starp Pārdevēju un Klientu daļa.
  7. Pakalpojuma Vienība - „Stiliusbox.lv“ skaistumkopšanas kastīte un tās saturs.
  8. Dāvanu kupons - fiksētas vērtības dāvanu kupons ar unikālu kodu, kas iegādāts „Stiliusbox.lv“ veikalā
 2. Vispārīgie noteikumi

  1. Interneta veikala (tālāk tekstā - Veikals) noteikumi (tālāk tekstā - Noteikumi) attiecināmi uz Klientu, kas iesniedz pasūtījumu šajā interneta Veikalā.
  2. Klientam netiek nodrošināta iespējamība iesniegt preču pasūtījumu, ja tas nav iepazinies ar Veikala Noteikumiem. Jebkurā gadījumā uzskatāms, ka Klients ir iepazinies ar Noteikumiem un tiem piekrīt, ja pirms preču pasūtīšanas tas apliecina savu akceptu Noteikumiem, veicot attiecīgo atzīmi pasūtījuma laikā. Klients piekrīt, ka, atzīmējot akceptu Noteikumiem pirmā pasūtījuma laikā, citu pirkumu laikā tas tiktu atzīmēts automātiski. Gadījumos, kad Klients daļēji vai pilnībā nepiekrīt visiem vai konkrētai daļai Noteikumu, tas pasūtījumu nevar iesniegt elektroniski. Pretējā gadījumā uzskatāms, ka Klients ir iepazinies un bez nosacījumiem piekrīt visiem Veikala Noteikumiem.
  3. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad zaudējumi rodas, jo Klients, neņemot vērā tam sniegtos ieteikumus un savas saistības, nav iepazinies ar veikala Noteikumiem, lai gan tam tikusi nodrošināta šāda iespēja.
  4. Pārdevējam ir tiesības pēc saviem ieskatiem koriģēt Noteikumus, norādot Klientam grozījuma spēkā stāšanās datumu, kas nevar būt ātrāk par 7 dienām no publicēšanas interneta veikalā dienas. Līdz grozījumu spēkā stāšanās datumam Klienta iesniegtie pasūtījumi ir realizējami saskaņā ar iepriekš spēkā bijušajiem Noteikumiem.
  5. Veikala piedāvātos Produktus un Pakalpojumus var lietot personas, kas nav jaunākas par 16 gadiem.
  6. Piekrītot šī Veikala sniegto pakalpojumu un piedāvāto produktu lietošanas noteikumiem, persona automātiski apstiprina, ka ir atļautajā vecumā un tai ir tiesības disponēt šajā lapā pašas iesniegtos personas un bankas datus.
 3. Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

  1. Noformējot preču pasūtījumu, Klientam ir jāievada dati, kas nepieciešami izvēlēto Pakalpojumu sniegšanai un Produktu piegādei: savu vārdu, uzvārdu, adresi, uz kuru tiks piegādātas preces, telefona nr. un papildu informāciju, kas var būt nozīmīga, piegādājot Produktus un sniedzot Pakalpojumus, izrakstot rēķinu un to apmaksājot.
  2. Pasūtījums uzskatāms par iesniegtu no tā brīža, kad to saņem Veikals. Tomēr par izpildāmu pasūtījums uzskatāms tad, kad Veikals saņem apstiprinājumu attiecībā uz pasūtījuma apmaksu no institūcijas, kuru Klients ir izvēlējies norēķiniem.
  3. Klientam iesniedzot pasūtījumu, Veikala sistēma automātiski nosūta Klientam elektronisko vēstuli par saņemtu pasūtījumu. Pasūtījuma izpilde tiks sākta, kad būs saņemta Pasūtījuma apmaksa no Klienta. Ja pasūtījums netiek apmaksāts 2 darba dienu laikā, tas tiek anulēts.
  4. Klienta iesniegtais pasūtījums tiek saglabāts Veikala datubāzē.
  5. Jebkurā gadījumā uzskatāms, ka Klients, iesniedzot pasūtījumu, ir iepazinies un bez nosacījumiem piekrīt visiem Veikala Noteikumiem, kā arī visiem citiem pie pasūtījuma norādītajiem nosacījumiem.
  6. No Veikalā iegādātā Pakalpojuma var atteikties, informējot Pārdevēju ne vēlāk kā 7 dienas līdz nākamās Pakalpojuma Vienības saņemšanas dienai.
  7. Klientam, vēloties atteikties no Veikala sniegtajiem Pakalpojumiem, ir jāaizpilda Pārdevēja dota Atteikšanās no pakalpojuma veidlapa.
  8. Pakalpojuma pārtraukšanas datums fiksējams tad, kad Klients informē Pārdevēju par to, ka vēlas pārtraukt Veikalā iegādātā Pakalpojuma sniegšanu.
  9. Pakalpojuma sniegšanu var pārtraukt tikai Klients, kura dati ir norādīti Veikalā, vai tā likumīgi pilnvarots pārstāvis.
 4. Privātuma politika

  1. Veikals apstiprina, ka Klienta iesniegtie dati tiks izmantoti tikai Produktu un Pakalpojumu pārdošanas un piegādes, rēķinu izrakstīšanas un iekšējās tirgdarbības nolūkos, nepārkāpjot valsts, kurā ir reģistrēts uzņēmums, tiesību aktu paredzētās prasības attiecībā uz personas datu aizsardzību.
  2. Par Klienta Veikalam iesniegtās personiskās informācijas precizitāti atbild pats datus iesniegušais Klients.
  3. Pārdevējs apņemas nenodot Trešajām Pusēm Veikala Klienta personas datus, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams Pakalpojuma sniegšanai un kad Klients pārkāpj Veikala Noteikumus vai valsts, kurā reģistrēts uzņēmums, likumu.
  4. Klienta iesniegtos bankas datus veikals neglabā. Lapā Klienta iesniegtos bankas datus (maksājuma kartes datus) administrē trešā puse, kas nodrošina datu aizsardzību saskaņā ar valsts, kurā reģistrēts uzņēmums, likumu.
  5. Klients, iepazīstoties ar Noteikumiem, apstiprina savu informētību, ka, pārlūkojot Veikalu, tā datorā tiks saglabāti faili, kas tiek nosūtīti no interneta servera uz tā datoru. Šie faili ir nepieciešami veiksmīgai veikala pārlūkošanai un tas ir parasts tehnoloģiskais risinājums, strādājot ar jebkāda veida interneta pārlūkprogrammu.
 5. Norēķinu kārtība

  1. Klients, iegādājoties Pakalpojumus Veikalā, automātiski iegūst tiesības saņemt Produktus un Pakalpojumus nākotnē, reizi mēnesī, par kuriem Pārdevējs automātiski veic naudas līdzekļu ieturējumus (tālāk tekstā – Periodiskie Maksājumi) no Klienta norādītā konta saskaņā ar Klienta iesniegtajiem bankas datiem.
  2. Periodiskie Maksājumi no Klienta iesniegtā konta tiks veikti tik ilgi, līdz Klients informēs Pārdevēju par Veikala Pakalpojumu un Produktu sniegšanas/piegādes izbeigšanu vai apturēšanu uz laiku.
  3. Klientam, vēloties izbeigt vai apturēt uz laiku Pārdevēja veiktos Periodisko maksājumu ieturējumus, ir ne vēlāk kā 7 darba dienas līdz tuvākās Pakalpojuma Vienības saņemšanas dienai jāinformē Pārdevējs par vēlmi izbeigt vai uz laiku apturēt Veikala Pakalpojumu sniegšanu un Produktu piegādi.
  4. Klientam vēlāk kā Noteikumos norādītajā termiņā informējot Pārdevēju par vēlmi izbeigt vai uz laiku apturēt Veikala Pakalpojumu sniegšanu vai Produktu piegādi, Veikala Pakalpojumu sniegšana, Produktu piegāde un Periodisko maksājumu ieturējumi no Klienta konta tiks pārtraukti vai apturēti no nākamā mēneša Periodiskā Maksājuma ieturējuma datuma.
  5. Klients, iegādājies Pakalpojumus vai Produktus un Veikalā iesniedzis bankas datus, automātiski piešķir Pārdevējam tiesības ieturēt Periodiskos maksājumus par sniegtajiem Pakalpojumiem un Produktiem no Klienta norādītā konta.
  6. Klientam, iesniedzot pasūtījumu, ir jānorāda pareizi bankas dati, pretējā gadījumā Pārdevējs neatbild par Pakalpojumu un Produktu sniegšanas kvalitāti.
  7. Par ikmēneša naudas līdzekļu ieturējumu Pārdevējs Klientu informē elektroniskajā vēstulē.
  8. Elektroniskais rēķins par Pakalpojumu sniegšanu tiek sagatavots un Klientam nosūtīts uz Klienta reģistrācijas laikā norādīto elektronisko pastu tad, kad tiek veikts ikmēneša naudas līdzekļu ieturējums.
 6. Produktu piegāde un Pakalpojumu sniegšana

  1. Klients, Veikalā pasūtot Pakalpojumus vai Produktus, apņemas norādīt preču piegādes vietu.
  2. Klients apņemas pieņemt pasūtītās preces. Ja Klients norāda nepareizu adresi, uz kuru tiek nosūtīts pasūtījums, tas uzņemas atbildību un piegādes papildu izmaksas.
  3. Preces piegādā Pārdevējs vai tā pilnvarots pārstāvis.
  4. Veikalā iegādāto Pakalpojumu un Produktu piegādes izmaksas sedz Klients.
  5. Pārdevējs apņemas iegādātos Pakalpojumus vai Produktus Klientam piegādāt 10 darba dienu laikā, izņemot gadījumus, kad ar Klientu tiek saskaņots cits termiņš.
  6. Pārdevējs apņemas Veikalā iegādātā Pakalpojuma Vienības Klientam piegādāt katru mēnesi.
 7. Garantijas un preču cenu noteikšana

  1. Veikals norāda, savukārt Klients apstiprina, ka ir informēts par to, ka preces, kas norādītas Veikalā, ar savu krāsu, formu vai citiem parametriem var neatbilst preču reālajam izmēram, formai un krāsai Klienta izmantojamā tehniskā aprīkojuma (piemēram, monitora) īpašību dēļ.
  2. Klients piekrīt, ka, elektroniskā veidā iesniedzot pasūtījumu Veikalā, par precēm tam ir pienākums maksāt cenu, kas norādīta pasūtījumā.
  3. Cenas Veikalā un pasūtījumā tiek norādītas ar Pievienotās vērtības nodokli (PVN).
  4. Pārdevējs pārdod Produktus un Pakalpojumus, kas atbilst pasūtījumā paredzētajiem nosacījumiem. Gadījumos, kad Klientam nodotās preces neatbilst attiecīgām pasūtījuma prasībām, Klientam ir nekavējoties jāpaziņo par to Pārdevējam pa elektronisko pastu vai citiem tā norādītajiem kanāliem, savukārt Pārdevējs apņemas pielietot visus līdzekļus esošo nepilnību novēršanai, ja attiecīgās nepilnības radušās Pārdevēja vainas dēļ.
  5. Veikalā iegādāto Produktu atgriešana veicama saskaņā ar valsts, kurā reģistrēts uzņēmums, likumiem un noteikto preču atgriešanas kārtību.
  6. Pārdevēja saistības
   1. Pārdevējs apņemas pārdot Produktus ar noteiktu derīguma termiņu.
   2. Pārdevējs apņemas piegādāt pienācīgas kvalitātes un pasūtījumā paredzētajām prasībām atbilstošus Produktus.
   3. Pārdevējs apņemas piegādāt Klientam pasūtījumā norādīto Produktu daudzumu. Pārdevējs neatbild gadījumos, kad piegādāto Produktu daudzums nav precīzs, jo Klients pasūtījumā ir nepareizi norādījis datus.
   4. Pārdevējs visos gadījumos iesniedz Klientam Produktu klāstu, kas atbilst pasūtījumā paredzētajiem kritērijiem.
   5. Gadījumos, kad pasūtījumā ir paredzēts attiecīgo lietu komplekts, Pārdevējs apņemas piegādāt visas komplekta sastāvā esošās preces.
   6. Preces tiek piegādātas iepakojumā atbilstoši to veidam un saglabājot preces piemērotību lietošanai saskaņā ar tai paredzēto mērķi.
   7. Pārdevējs apņemas pieņemt brāķa preces un nomainīt tās pret kvalitatīvām.
  7. Pārdevējs apņemas pieņemt brāķa Produktus un nomainīt tos pret kvalitatīviem, savukārt Klients par saņemtajiem brāķa Produktiem paziņo ne vēlāk kā 2 dienu laikā no Produktu piegādes dienas.
  8. Pārdevējs apņemas savlaicīgi sniegt iegādātos Pakalpojumus un Produktus, pamatojoties uz grafiku, kas saskaņots ar Klientu.
 8. Komentāru pievienošana

  1. Visus komentāru pievienošanas Veikalā noteikumus nosaka un to ievērošanu kontrolē Pārdevējs. Jebkāda komentāra pievienošana Veikalā automātiski nozīmē piekrišanu visiem paredzētajiem komentāru pievienošanas noteikumiem.
  2. Pārdevējam jebkurā gadījumā ir tiesības dzēst komentārus, kas pārkāpj gan valsts, kurā reģistrēts uzņēmums, tiesību aktus, citu personu tiesības, gan arī komentāru pievienošanas noteikumus.
  3. Pārdevējs patur tiesības dzēst jebkādus pievienotos komentārus pēc saviem ieskatiem bez atsevišķa paskaidrojuma.
  4. Ikviena persona, pievienojot savu komentāru Veikalā, apstiprina, ka tās komentārs nepārkāpj un nepārkāps nekādas trešo personu tiesības un uzņemas atbildību attiecībā uz savu rīcību, kas pārkāptu iepriekš norādītos apliecinājumus.
 9. Dāvanu kupona iegādes un izmantošanas noteikumi

  1. Klients, iegādājoties Dāvanu Kuponu, piekrīt šajā lapā paredzētajiem Dāvanu Kupona izmantošanas nosacījumiem. Pircējs, iegādājoties Dāvanu kuponu un vēlāk to nododot citai personai, apņemas informēt konkrēto personu (potenciālo Dāvanu kupona turētāju) par attiecīgajiem noteikumiem.
  2. Dāvanu Kupons un uz tā esošais unikālais kods traktējami kā dokumenti, kas apliecina saņemto priekšapmaksu par nākotnē Veikala sniegtajiem Produktiem un Pakalpojumiem Dāvanu Kupona turētājam.
  3. Dāvanu Kupons netiek mainīts pret naudu.
  4. Dāvanu Kupons ir spēkā 6 mēn.
  5. Dāvanu Kupons ir spēkā tikai Lietuvā.
  6. Dāvanu Kuponu var izmantot tikai vienu reizi.
  7. Dāvanu Kupons stājas spēkā tajā dienā, kad par to Veikalā tiek saņemta apmaksa.
  8. Dāvanu Kupona vērtība ir norādīta uz paša kupona.
  9. Dāvanu Kupons tiek aktivizēts automātiski, ievadot uz tā esošo kodu Veikalā norādītajā vietā, norēķinoties par Produktiem un Pakalpojumiem.
  10. Veikals, pamatojoties uz šajā lapā paredzētajiem Produktu un Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, apņemas nodrošināt Pakalpojumus un Preces Dāvanu Kupona turētājam saskaņā ar Dāvanu Kuponā norādīto laika termiņu vai naudas summu.
  11. Par iegādātā Dāvanu Kupona datu drošību atbild Dāvanu Kuponu iegādājusies persona.
  12. Dāvanu Kuponu var iegādāties interneta veikalā www.stiliusbox.lv.
  13. Saņemot Dāvanu Kupona apmaksu, Veikals apņemas Dāvanu Kuponu nosūtīt Klientam pa elektronisko pastu uz Klienta norādīto adresi.
  14. Par datu, kas nepieciešami Dāvanu Kupona iegādei, precizitāti un pareizību atbild Klients.
  15. Dāvanu Kupona ietvaros iegādāto Pakalpojumu un Produktu atgriešana veicama saskaņā ar šajā lapā paredzētajām garantijām un preču atgriešanas noteikumiem.
 10. Ierobežojumi

  1. Stingri aizliegts izmantot Veikalā sniegto informāciju kaitniecisko programmu izstrādei un līdzekļiem vai darbībām, kas varētu traucēt Veikala darbību, tā sniegto Pakalpojumu sniegšanu vai kā citādi kaitēt Veikala reputācijai un tā Klientiem.
  2. Visa Veikalā esošā vizuālā materiāla autortiesības aizsargā valsts, kurā ir reģistrēts uzņēmums, likumi.
 11. Nobeiguma noteikumi

  1. Visi paziņojumi Veikalam iesniedzami uz Veikala kontaktu sadaļā norādītajiem rekvizītiem vai speciāli izstrādātajās veidlapās.
  2. Šie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz valsts, kurā reģistrēts uzņēmums, tiesību aktiem.
  3. No šiem noteikumiem izrietošajām attiecībām piemērojami valsts, kurā reģistrēts uzņēmums, likumi.
  4. Visi strīdi, kas radušies attiecībā uz šiem noteikumiem, risināmi sarunu ceļā. Neizdodoties vienoties, strīdi risināmi valsts, kurā reģistrēts uzņēmums, likumu paredzētajā kārtībā.

Kontaktinformācija uzziņām un Klientu apkalpošanai:

UAB „Stiliaus kodas”
Uzņēmuma kods: 303233354
PVN kods: LT100008323015
Adrese: Liepų g. 48D, LT-92107, Klaipėda, Lietuva
Uzņēmuma juridiskā adrese: Panevėžio g. 19 LT-92314, Klaipėda, Lietuva
E-pasts info@stiliusbox.lv